magunkról

alapelveink

 

 

Nevelőtestületünk:

 • Hisz a nevelés lehetőségében, munkája fontosságában, tisztában van felelősségével. Vallja, hogy a tanulókat az iskolának fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, az alapvető kompetenciák birtoklására, tudásuk gyakorlati alkalmazására. Ennek feltétele a szilárd alapkészségek kialakítása.
 • Igyekszik korszerűen és helyesen értelmezni az iskola szerepét a gyermek személyiségfejlődésében.
 • Tudja, hogy a gyermeki személyiség formálásának az elsődleges színtere a család, amelyet nagymértékben befolyásolnak a társadalomban lejátszódó történések és jelenségek. Jelentőségében ezt követi az iskola, mivel az ott ért hatások mindenképpen módosítják személyiségük fejlődését. Ez a tény kívánja meg a pedagógus tudatos tervszerű tevékenységét, határozza meg felelősségét.
 • Vallja, hogy az iskolai életben képes megtalálni az egyéni és közösségi érdekérvényesítés optimális arányát, ahol az egyéniség kibontakozásának nincsenek formális határai, de az együttélés, a közösségi élet alapvető szabályai alkalmanként korlátot szabhatnak féktelen érvényesülésének.
 • Félelemmentes, külsőségeiben és hangulatában is barátságos, demokratikus szellemű iskolát tart kívánatosnak, ahol a gyermek és pedagógus csak a pedagógiai folyamatban elfoglalt szerepében különbözik egymástól, ahol kölcsönös a tisztelet, ahol az együttműködők emberi méltósága még véletlenül sem sérülhet.
 • Hisz a példamutatás erejében. Ezért a tanulókkal szembeni elvárásai soha nem kerülhetnek ellentmondásba saját cselekedeteivel, tevékenységével, megnyilvánulásaival.
 • A tanuló lelkesítését, az elismerést, a dicséretet tekinti elsődleges nevelési eszközének. A fegyelmezést, a büntetést is a pedagógiai folyamat részének tartja, de mindez nem jelentheti a tanuló megbélyegzését, kirekesztését. A pedagógus az esetleges haragot csak színleli, pedagógiai eszközként alkalmazza.
 • Iskolánk fő jellemzőjének a humánus, demokratikus légkört tartja, ahol minden tanuló kifejtheti véleményét, választ kap kérdéseire, segítséget igényelhet és kap.
 • Híve az esélyegyenlőség minden körülmények közötti biztosításának, az integrált képzésnek, amely elidegeníthetetlen részének tekinti az egyéni, a gyermek – képességeihez és mindenkori előrehaladásához igazodó – mindenoldalú fejlesztését.
 • Nyitott az új eljárások, módszerek iránt, melyek elsajátítását szervezett továbbképzéseken és folyamatos önképzéssel biztosítja.
 • A pedagógiai hatásrendszer érvényesülését csak akkor érzi teljesnek, ha az kiterjed az iskolai élet minden részterületére. Így a tanórákon túli foglalkozásokat szükséges és teljes értékű tanulói tevékenységnek tekinti.
 • Szándéka, hogy képzés minden olyan területen, ahol az igények és lehetőséget együttese megteremthető, biztosítsa a tehetségek feltárását, fejlesztését (nyelv, művészet, stb.)
 • Iskolánk világnézeti szempontból semleges.
 • Az oktatás nyelve magyar. Német nemzetiségi nyelvet tanítunk . Hagyományos nyelvoktató iskola vagyunk.
 • Az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása megkívánja a lépéstartást az informatikai Ennek folyamatosan biztosítani kívánjuk ennek feltételeit.
 • A tanulók iskolai életének megszervezésében a pedagógiai érdeket, a célszerűséget és a hatékonyságot tekintjük elsődlegesnek. Olyan szervezeti formákat alkalmazunk (pl.: napközi otthon, tanulószoba, szakkörök, stb.), amelyek a legeredményesebben szolgálják a gyermekek testi-lelki fejlődését.

 

 

Céljaink:

 • Edzett, egészséges, vidám, kötelességüket ismerő és teljesíteni akaró gyermekeket szeretnénk látni iskolánkban, akiknek tevékenységében természetes módon megfér a játék és – munkájuk – a tanulás.
 • Tanulóink életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek megérteni és sajátjuknak tekinteni a legalapvetőbb erkölcsi, esztétikai, közösségi normákat, jelenjen meg ez megnyilvánulásaikban.
 • Érjenek el képességeiknek megfelelő tanulmányi eredményeket. Alapképességeik (olvasás, alapvető matematikai műveletek, kommunikációs, tanulás-módszertani képesség) jussanak olyan szintre, hogy ezek megalapozhassák folyamatos ismeretszerzésüket. Érjük el, hogy a társadalmi elvárások hatékonyan épüljenek be mindennapi munkákba.
 • Legyen objektív képünk az egyes gyermek képességeiről, gondolkodásmódjáról, erkölcsi beállítódásáról, irányultságáról. A tanulók ismerjék meg értékeiket, hibáikat olyan mélységig, hogy képesek legyenek reálisan megítélni önmagukat, helyesen tudják meghatározni azt a továbbtanulási irányt, amely képességeiknek, teljesítményüknek leginkább megfelel.
 • A tehetség kibontakoztatása érdekében célunk az önbizalomnak, a megmérettetés igényeinek és bátorságának, a versenyszellemnek a kialakítása, amely azonban nem mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési képességet.
 • Az iskola teljes kínálatát, programrendszerét tanulóink érdekében, a tanulók, a szülők, a fenntartó tartalmi és formai igényeinek messzemenő figyelembevételével alakítjuk ki. Nyitottak kívánunk lenni a társadalmi igények változásaival szemben is.
 • Az iskola külső képével, belső tereinek rendezettségével, tisztaságával, otthonosságával, célszerűségével legyen vonzó minden használója számára, példaként hasson a tanuló további életében. Érezzen a tanuló késztetést megóvására, esetenként gyarapítására.
 • Az iskola udvarán biztosítani kell a pihenés, kikapcsolódás, a játék kulturált lehetőségeit.
 • Valamennyi tanulónk ismerje meg közvetlen környezetének múltját, jelenét, a község jövővel kapcsolatos elképzeléseit, a község kulturális szokásait, hagyományait. Legyenek büszkék községükre, iskolájukra.
 • A szülőkkel olyan szemléletben szeretnénk együttműködni, hogy az iskola és a szülő egyaránt érezze: közösek a céljaink és érdekeink.
 • Célunk, hogy olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a személyi és tárgyi feltételeket, hogy gyermek és szülő egyaránt érezze: minden esélye megvan a gyermeknek az érzelmi és értelmi fejlődésre.

itt jó helyen vagy!

hajrá békefi, hajrá rajka